טפסים

נהלי הרשמה ותשלומים לחוגים לשנת הפעילות תשפ''ג 1/9/22-30/6/23

הנחיות למילוי הטופס:

נהלי הרשמה ותשלומים לחוגים לשנת הפעילות תשפ"ג 1/9/2022-30/6/2023

(נייד מעודכן לקבלת הודעות SMS)

התקנון

 1. חוגי ופעילויות המרכז הקהילתי שלומי לשנת תשפ"ג 2022-23 יפעלו החל מספטמבר 2022, ועד סוף יולי 2023 , למעט חוגים מסוימים שיצוינו בזמן הרישום ובהתאם לפרסומים השונים. בחופשות בתי הספר, ערבי חג וחגים לא תתקיים פעילות למעט בחוגים מסוימים עליהם תתקבל הודעה מראש (ראה לוח חופשות בהמשך).
 2. פתיחת החוג והמשכיותו מותנה במספר משתתפים המשתנה מפעילות לפעילות.  היה ויפחת מספר המשתתפים עד כדי שאינו יהיה כלכלי, הרי המרכז הקהילתי יוכל להפסיק את המשך הפעילות, מבלי שהדבר יחשב להפרת ההסכם ומבלי שיזכה את ההורים והמשתתפים בפיצוי כלשהו, פרט להחזרת התשלומים עבור יתרת החודשים שבהם לא תתקיים הפעילות בשל הביטול כאמור.
 3. משתתפים שטרם הסדירו את חובם הכספי למרכז הקהילתי בגין פעילויות בשנים קודמות, יוכלו להירשם ו/או לרשום את בני-משפחתם לשנת תשפ"ג רק לאחר הסדרת החוב הקודם.
 4. המרכז הקהילתי שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים בתכני ובזמני החוגים והפעילויות.
 5. החל משעת סיום הפעילות במרכז הקהילתי ושלוחותיו על המשתתף ובאחריות הוריו, להקפיד על איסוף סמוך לשעת סיום הפעילות.
 6. המרכז הקהילתי, רשאי להפסיק השתתפות הנרשם או להשעותו במידה ואינו עומד בתשלומים או בנהלי התקנון ו/או מסיבת התנהגות לא ראויה, פוגעת או מסכנת אחרים וכד'. ההחזר הכספי יהיה בהתאם לנהלי ההרשמה, במקרה של השעיה או הפסקת פעילות.
 7. הנרשם יישא בעלות מחירו של חודש השתתפות מלא בחוג ו/או בעלות מחירה של פעילות גם אם השתתף בחוג פחות מחודש, או באופן חלקי עקב טיול, אירוע משפחתי, שהות מחוץ ליישוב או מכל סיבה אחרת.
 8. המרכז הקהילתי שומר לעצמו את הזכות לבטל עד 6 פעילויות במהלך השנה, עקב אירועים שונים: השתלמויות, תחרויות, מזג אויר וכד', ועל כך תינתן הודעה מראש, ככלל החזרי פעילות יבוצעו במועד בו יבחר המרכז הקהילתי כולל חופשות וחודש יולי.
 9. ע"פ חוק, מדינת ישראל מבטחת את כלל התלמידים בגילאי חינוך חובה במסגרת פוליסת תאונת אישיות תלמידים בבית הספר. לכן, בעת פציעת משתתף במהלך השתתפות בחוג / פעילות של המרכז הקהילתי, על המשתתף או הוריו למלא טופס תאונה במזכירות המרכז הקהילתי.

 

 

 

 

נהלי הרשמה ותשלום לחוגים ופעילויות:

 1. משתתף יחשב כ"רשום" ומבוטח רק לאחר תהליך ההרשמה וביצוע התשלום. תחילת הפעילות בחוגים מותנית בהסדרת התשלום לכל השנה מראש מול מזכירות המרכז הקהילתי.
 2. בחודש ספטמבר בלבד יתאפשר שיעור ניסיוןללא תשלום, באופן חד-פעמי לכל חוג. משתתף שימשיך באותו החוג יחויב בתשלום מלא כולל שיעור הניסיון.
 3. מחיר החוג / הפעילות הינו שנתי המשוקלל  לעלות חודשית. בחישוב המחיר שוקללו ימי החופשה המופיעים בלוח החופשות. בימי חג ומועד וימים מיוחדים שיפורטו בלוח החופשות להלן – לא תתקיים פעילות החוגים ועבור ימים אלו לא תוחזר תמורה.
 4. משתתף המצטרף לפעילות במהלך השנה יחויב בתשלום השנתי היחסי מחודש הצטרפותו ועד לסיום שנת הפעילות בהתאם למחירון.
 5. חל איסור מוחלט להעביר תשלום למדריך עבור החוג או כל פעילות אחרת.
 6. משתתף שיעדר מפעילות עקב מחלה, טיול, שהות מחוץ ליישוב או מכל סיבה אחרת, לא יקבל את תמורת המפגש בו לא השתתף. אם חלה המשתתף במחלה ממושכת (מעל 30 יום) או נפגע בתאונה (ונעדר מעל 30 יום), ימסור על כך הודעה בכתב וייצרף אישור רפואי בתוך חודש מתאריך האירוע. במקרה זה יזוכה באופן יחסי.
 7. ההרשמה לחוגים ופעילויות (לרבות הרשמה פיזית במשרדי המרכז הקהילתי, טלפונית ובאתר) – מהווה הסכמה לתנאי התקנון המפורטים להלן.

 

אופן ביצוע התשלום:

ניתן לשלם באמצעות:

                         א.        כרטיס אשראי דרך אתר המרכז הקהילתי. Hugim.org.il

                          ב.        הוראת קבע

                          ג.        מזומן – תשלום לכל השנה מראש במזכירות המרכז הקהילתי בלבד.

בכל מקרה, לא יגלוש התשלום מעבר למועד סיום הפעילות.

 

הנחות:   תינתן 10% הנחה על החוג השלישי הנמוך מביניהם.

 

ביטול השתתפות:

 1. בקשות לביטול השתתפות בחוג / פעילות יכנסו לתוקפן רק לאחר מילוי טופס ביטול הנמצא באתר או במזכירות המרכז הקהילתי. על הפונה לוודא את קבלת טופס הביטול.
 2. הודעת ביטול למורה / מדריך / מאמן אינה מהווה בקשה רשמית לביטול מול מזכירות המרכז הקהילתי.
 3. כל הודעה על הפסקת פעילות בדרך שונה מהרשומה מעלה לא תתקבל ולא תידון, ולא יהיה החזר כספי בגינו. ללא הודעה נחשב המשתתף כממשיך לכל דבר ועניין.
 4. לא יתקבלו הודעות הפסקת פעילות רטרואקטיבית או עבור שנת הפעילות הקודמת ולא יינתן החזר כספי בגינו.
 5. הודעה על הפסקת השתתפות תוגש למזכירות המרכז הקהילתי עד ה-15 בחודש. החזר התשלום לבקשה שתוגש לאחר מועד זה יבוצע החל מהחודש הבא.

 

 1. בקשות לביטול השתתפות בחוג / פעילות יתקבלו במזכירות המרכז הקהילתי עד תאריך 31.12.22. החל ממועד זה לא יאושרו ביטולים ולא יבוצעו החזרים. המשתתף יחויב בעלות החוג עד סוף שנת הפעילות.
 2. במקרה של ביטול שיעור באופן יזום ע"י המרכז הקהילתי (מחלת מדריך, היעדרות אישית וכד') – תוחזר הפעילות במהלך השנה – בהתאם להודעה שתופץ להורים במסרון בטלפון שעודכן בזמן הרישום.
 3. תשלומי רשות נוספים שיחולו על המשתתף ושיתכנו בשנת הפעילות (פעילות מיוחדת, מסיבות, תחרויות, ציוד, ביגוד, נסיעות, כלכלה, תשלום דמי השתתפות עצמית בעת הפעלת ביטוח/ תביעה, וכן תשלומי טיפול רפואי) יגבו בנפרד לעלות החוג השנתית ולא יוחזרו במקרה של פרישה או ביטול השתתפות.

 

דמי ביטול:

על תקופת ביטול הפעילות יזוכו המשתתפים, בניכוי 5% לכיסוי הוצאות קבועות שהמרכז הקהילתי מחויב אליהם.

 

הפסקת / הקפאת פעילות ע"י המרכז הקהילתי בעידן הקורונה

 1. במקרה של כניסת כל קבוצת המשתתפים בחוג / בפעילות לבידוד – הפעילות תוחזר במהלך השנה בהתאם להודעות שיפורסמו להורי המשתתפים.
 2. במקרה של כניסת מדריך / מאמן לבידוד – המרכז הקהילתי יעשה מאמצים לדאוג למדריך מחליף. במידה והדבר לא יתאפשר – תוחזר הפעילות במהלך השנה, בהתאם להודעות שיפורסמו להורי המשתתפים.
 3. במקרה של החלטת ממשלה על סגרים תקופתיים או הנחיות שלא יאפשרו פעילות למשך תקופה:

                         א.        ככלל, המרכז הקהילתי יחזיר את משך הפעילות שלא התקיימה במהלך שנת הפעילות ובכלל זה הארכתה לחודשי הקיץ.

                          ב.        במידה ולא יתאפשר להחזיר את פעילות במידה ולא התקיימה עקב המגבלות, יזוכו המשתתפים על תקופת ביטול הפעילות, בניכוי 5% לכיסוי הוצאות קבועות שהמרכז הקהילתי מחויב אליהם.

 

 

 

 

 


סמנו V ליד "אני לא רובוט"